Photo Photo Photo

Over  the years,  has received warm approbations from leading Rabbonim
in E. Israel and abro
ad. Below are some of the letters of recommendation:
Click on the name of the Rav to see his entire letter.

 

Eretz Isroel

MARAN HAGAON RAV YISROEL YAAKOV KANIEVSKY זצ"ל

RABBI BENZION ABA SHAUL זצ"ל

RABBI YEHUDA ADES שליט"א

HARAV SHLOMO ZALMAN AUERBACH זצ"ל

RABBI CHAIM BRIM זצ"ל

RABBI MOSHE CHAIT זצ"ל

MARAN HARAV YOSEPH S. ELYASHIV זצ"ל

RABBI MOSHE ARYEH FREUND זצ"ל

RABBI YAAKOV MOSHE HILLEL שליט"א

RABBI NISIM KARELITZ שליט"א

RABBI CH. PINCHOS SCHEINBERG זצ"ל

RABBI AHARON L. STEINMAN שליט"א

RABBI Y. TUVIA WEISS שליט"א

RABBI SHLOMO WOLBE זצ"ל

RABBI OVADIA YOSSEF זצ"ל

RABBI YEHUDA ZADKA זצ"ל

BETH DIN ZEDEK OF THE ORTHODOX JEWISH COMMUNITY

RABBIS OF BAYIT VEGAN,JERUSALEM

USA

RABBI AHARON FELDMAN שליט"א

RABBI YISROEL CHAIM MENASHE FRIEDMAN שליט"א

RABBI ISRAEL D. HARFENES

RABBI SHMUEL KAMENETSKY שליט"א

RABBI ABRAHAM PAM זצ"ל

ז' אדר תשנ"ט

לכבוד אחי ורעי וכל נדיבי לב -  שלו' וברכה

 

 זה שנים רבות שקיים מוסד צדקה חשוב מאד בירושלים עיה"ק בשם "צדקת יוסף נפתלי" המספק צרכי החג לעניים בני טובים ומשפחות חשובות הזקוקים לעזרה מפני הלחץ זה הדחק כי אפס כסף, והכל נעשה בהצנע לכת וברוב כבוד כדבעי
 

בעיני ראיתי מכתבי תהילה למוסד הזה מאת גדולי אר"י, ובראשם ממרן הגה"צ הסטייפעלער זצוק"ל המבקש לעזור למוסד הזה בתמיכות חשובות ולהיות שותף במצות "והחזק בו" ומרבה בברכות לכל העוזרים והמסייעים בזה

 

ע"כ אני מבקש בזה לקיים דברי חכמים ולעזור למוסד הקדוש הזה, ויתברכו ממקור הברכות ברוב טוב סלה

 

בכבוד והוקרה ושמחת פורים וחג כשר ושמח 

 

אברהם יעקב הכהן פאם 

RABBI YAAKOV PERLOW שליט"א

 

בס"ד, יום ד' י"ב שבט תשמ"ז

תהיינה השורות האלה לעדה ולהצלצה עבור הקרן של צדקה ועזרה בירושלים עיה"ק הנודע בשם "צדקת יוסף נפתלי" המתנהל בנדיבות-לב נפלאה ע"י הגבאי הנאמן והמסור מוה"ר אפשרים מרדכי ראזענטאלר שיחי' וכבר יצאו מהקופה של "צדקת יוסף נפתלי" אלפים ורבות הרבה פעמים עבור מאות מאות משפחות נצרכות בכל רחבי הארץ, והעזרה הגדולה וביחוד לפני החגים הנעשים בפיקוח ובצניעות גם יחד תמיכה גדולה היא להעניים בעלי משפחות הזקוקים לעזרה וסעד, ואין ערוך לגודל המצוה והחסד כמובן.
ובטח יעמדו אחב"י פה באמריקה לימינה של הצדקה הנ"ל להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים ובזכות זה יתברכו בכל ברכות התורה והנביאים וחז"ל שהובטחו לעושי מצוה זו צדקה השקולה כנגד כל המצוות. ויזכו לברכה והצלחה עד בלי די.
הכו"ח לכבוד התורה והחסד
יעקב פרלוב

RABBI JACOB I. RUDERMAN זצ"ל

RABBI MATTISYAHU SOLOMON שליט"א

בס"ד

יום ה' פרשת תולדות תשס"א לפ"ק

פה ליקווד יצ"א

 

באתי בשורות קצרות אלו להמליץ טוב בעד מוסד נפלא צדקת יוסף נפתלי, קופה זו של צדקה גדולה נתייסדה ע"י הצדיק כמוהר"ר אפרים מנחם רוזנטלר זצ"ל, אשר הכרתי אותו אישית כאיש מורם מעם עוסק בנדיבת לבו בצרכי צבור באמונה ועכשיו מתנהלת ע"י בניו גבאי צדקה נאמנים הר"ר מרדכי שליט"א והר"ר דוד שליט"א.

מאות משפחות מיקירי חשובי ירושלים עיה"ק ניזונים מקופה זו המצטיינת בזה שמתנהגת בתכלית הצניעות ומתן בסתר עד כדי כך אשר המקבלים תמיכה אינם מכירים אפי' בשם המוסד התומך אותם.

מאחר אשר כבר סמכו ידיהם גדולי ירושלים עיה"ק על מנהלי המוסד כי הכל נעשה בנאמנות גמורה בתכלית הרחמים והחסד ובקפידה שלא לבייש אף אדם, אשר במדות אלו נכתרו ישראל קדושים, אנו קוראים בזה לשאר בני עמנו רחמנים ביישנים וגומלי חסדים קום קח לכם חלק נכבד במצוה רבה זו ותזכו לברכת שמים כי מתן בסתר יכפה אף.

ממני הכו"ת למען כבוד המוסד הגדול

צדקת יוסף נפתלי

מתתי' חיים סלומון

RABBI MOSHE STERN זצ"ל

RABBI NOSSON WACHTFOGEL זצ"ל

 

לכבוד תלמידי ישבתנו הק' די בכל אתר ואתר,
יעמדו כולם על הברכה,


אחרי דרך מבוא הברכה הנני בזה לבוא בפניי' אודות צדקה גדולה עבור עניי ארץ ישראל, קופת צדקה הנקראת בשם "צדקת יוסף נפתלי" המתנהלת ע"י יראים ושלמים שליט"א שלא ע"מ לקבל פרס, להושיט עזרה וסיוע לנשברי לב ונדכאים, ת"ח בני טובים, ולהקל עליהם עול צרכי החג, לפני החגים הבעל"ט.

חשיבות מיוחדת נודעת לצדקה זו בכלל ובפרט בפרוס חד הפסח אשר יש חיוב מיוחד לדאוג לאלו אשר השעה דוחקם שיהי' להם צרכם, ובזה נקיים מצות שמחת יו"ט ביתר הידור כמבואר ברמב"ם ז"ל.

ובזה נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בב"א.


בברכת חג כשר ושמח,

 

 

 

Europe

RABBI YOSEF ZVI DUNNER זצ"ל

RABBI AVRAHAM GUREWITZ שליט"א

RABBI ELCHONON HALPERN זצ"ל

RABBI CHAIM KREISWIRTH זצ"ל

RABBI BEZALEL RAKOW זצ"ל

RABBI YEHUDA SEGAL זצ"ל

RABBI MOSHE SOLOWIEJEZYK זצ"ל

.

RABBIS OF LONDON, ENGLAND

RABBIS OF MANCHESTER, ENGLAND

קרן צדקת יוסף נפתלי is a well known Tzedokoh fund in Eretz Yisroel, Its work speaks for itself. This Tzedokoh helps very distinguished families in Eretz Yisroel in a very respectable manner. The Gedolim of Eretz Yisroel are full of praise for their work.
I join their representatives in their endeavours and beg you to help them as much as possible.
May it be Hashems will that this great merit will stand by us and bring the Ultimate Redeemer speedily, אמן
יום ג' פרשת משפטים תשע"ב לפ"ק
Manchester

 

Signed:

Rabbi Y.Ch. Horowitz שליט"א, Rav of Satmar Community.
Rabbi Osher Westheim שליט"א, Rav of Agudas Yisroel.
Rabbi Yosef Shloimo Choen שליט"א, Rav of Adass Yeshurun.
Rabbi Yaacov Wreshner שליט"א, Rav of Beis Mordechai.
Rabbi Elozor Stefansky שליט"א, Rav of Romainishe Shul, Vine Street.
Rabbi Schmuel Goldberg שליט"א, Rav of Demezek Eliezer.
Rabbi Leibush Rabonovitz שליט"א, Rav of Shaarei Mordechai.

American Community Rabbonim

RABBIS OF BALTIMORE

 

 

RABBIS OF CHICAGO

RABBIS OF CLEVELAND

RABBIS OF DETROIT, MI

RABBIS OF LAKEWOOD

RABBIS OF LOS ANGELES

 

RABBIS OF MIAMI

RABBIS OF MONSEY

 

RABBIS OF PASSAIC

RABBIS OF PHILADELPHIA

RABBIS OF QUEENS

RABBIS OF SILVER SPRING'S YESHIVE

RABBIS OF ST. LOUIS

RABBIS OF THE 5 TOWNS

RABBIS OF THE SEPHARDIC COMMUNITY

 

 

RABBIS OF TORONTO